Kancelaria Patentowa
Bartłomiej Tomaszewski

ul. E. Kwiatkowskiego 1 lok. 12

03-984 Warszawa

tel: 608-485-437

(22) 612-54-55

e-mail: bartlomiej.tomaszewski@interia.pl

Znak towarowy

Nasza kancelaria patentowa mieści się w Warszawie, skąd świadczy kompleksowe wsparcie prawne i techniczne w kwestiach własności przemysłowej. Aktualnie oferujemy:

 • doradztwo prawne oraz konsultacje,
 • analizowanie możliwości rejestracyjnej oznaczeń,
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej w sprawie rejestracji znaków towarowych (w kraju, we wspólnocie oraz za granicą),
 • wystąpienia przed Urzędem Patentowym RP w przypadku sporów,
 • przygotowywanie ekspertyz oraz opinii prawnych,
 • pomoc prawna w przypadku naruszeń praw klienta.

Znak towarowy jest jedną z istotniejszych części gospodarki, ponieważ korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw. Stymuluje on pobyt na wybraną usługę czy produkt, wyraźnie zaznacza jej odrębność oraz podkreśla znaczenie dysponującej nim firmy. Wyroby nim oznaczone odbierane są jako oryginalne i niepowtarzalne, a przez to znajdują dużo większe uznanie pośród klientów.

Czym jest znak towarowy?

Jest to indywidualizujące oznaczenie, które ma na celu odróżnienie towarów i usług oferowanych przez jedno przedsiębiorstwo od takich samych wyrobów dostarczanych przez inny podmiot prawny.

Co daje klientowi rejestracja znaków towarowych?

Prawo do własności marki

Ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest przewidywanie ryzyka i dbanie o swój komfort, w tym i in. sprawdzenie tego, czy wybrana nazwa dla nowego produktu lub usługi i jej charakterystyczna prezencja nie wejdą w sferę praw innego uczestnika obrotu gospodarczego.

Wielu przedsiębiorców nie przeprowadza dokładnego wywiadu i traci swój czas oraz pieniądze reklamując markę, do której nierzadko prawo posiada inny przedsiębiorca. Swój błąd uzmysławiają sobie dopiero w momencie otrzymania listu ostrzegawczego od prawnika reprezentującego interesy konkurenta, w którym zostają oskarżeni o przywłaszczenie sobie znaku towarowego. Wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z profesjonalistą, którym jest w tej sytuacji rzecznik patentowy.

Rejestracja znaków towarowych pozwala uzyskać prawo ochronne będące de facto prawem własności do oznaczenia w określonej przedmiotowo grupie asortymentowej. Tylko wówczas podejmowanie działań realizujących długotrwałą strategię marketingową jest w pełni bezpieczne.

Wsparcie przy walce z nieuczciwą konkurencją

Kreowanie świadomości marki wśród potencjalnych konsumentów jest jednym z najistotniejszych kroków podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca poprzez oferowane towary i usługi zdobywa reputację oraz uznanie klienteli. Proces ten wymaga dużego nakładu pracy, wysokich kosztów oraz czasu, a jego efekty mają ogromne znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Nieuczciwi przedsiębiorcy bez jakiegokolwiek wysiłku starają się wykorzystać rozproszoną uwagę konsumentów korzystając z owoców pracy uczciwych przedsiębiorców. Upodabnianie się poprzez korzystanie z podobnych do znanych znaków towarowych elementów graficznych, łudząco podobnych słów jest częstą praktyką. Skutecznym orężem dla uczciwego przedsiębiorcy jest rejestracja znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP i/lub Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Alicante, uzyskanie prawa ochronnego, prawa własności do znaku towarowego przekładającego się na wysiłek i wypracowaną pozycję wśród konsumentów.

Zarejestrowany znak towarowy, prawo ochronne do znaku towarowego jest skutecznym narzędziem służącym obronie przed takimi działaniami. Stanowi on podstawę prawną do skutecznego i dobrowolnego skłonienia plagiatora do zmiany logo czy nazwy oraz do otrzymania odszkodowania pieniężnego z tego tytułu. Rzecznik patentowy pomoże w opracowaniu strategii ochrony własnego dorobku, indywidualizujących oznaczeń produktów i usług oraz w podjęciu kroków, które zniechęcą nieuczciwą konkurencję do podejmowania szkodliwych dla Państwa marki działań.

Alternatywny sposób czerpania korzyści finansowych

Rejestracja znaków towarowych jest całkiem efektywnym sposobem dla przedsiębiorców na pozyskiwanie środków finansowych, ponieważ sprzedaż czy udostępnienie licencji na prawa ochronne do znaków towarowych jest czynnością odpłatną.

Koniec problemów z ustalaniem właściciela marki

Świadectwo ochronne udzielne na znak towarowy jest ważnym dowodem dla obiegu prawnego, łączy bowiem konkretne oznaczenie z podmiotem uprawnionym do jego używania i umiejscawia to prawo w czasie. Data pewna uzyskania prawa ochronnego, pierwszeństwo do znaku towarowego to data, w której zostały złożone w Urzędzie Patentowym w Warszawie i/lub w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante dokumenty w sprawie rejestracji znaku towarowego. Jest to data graniczna pozywająca ustalić nadrzędność skonfliktowanych praw do znaków towarowych.

Ochrona w przypadku bankructwa

Przedsiębiorcy działający na rynku już od dłuższego czasu, którzy posiadają wypracowaną pozycję rynkową, mogą zdecydować się na krok w postaci uzyskania dodatkowych środków finansowych ze zbycia praw ochronnych do swoich znaków towarowych. Wartość transakcji zależy w głównej mierze od tego, od kiedy oznaczenie jest chronione, od pierwszeństwa uzyskania prawa ochronnego w toku procedury rejestracji znaku towarowego.

W wielu sytuacjach zbycie prawa ochronnego do znaku towarowego jest najbardziej korzystnym krokiem dla mającego kłopoty finansowe przedsiębiorcy, bowiem pozwala na uregulowanie zobowiązań z majątku firmy bez utraty zdolności produkcyjnych . Uprzednio zarejestrowany znak towarowy może zostać wystawiony na licytacji komorniczej, a uzyskane w ten sposób zyski mogą zostać wykorzystane do pokrycia całości lub części zobowiązań finansowych ciążących na przedsiębiorstwie.

Co podlega ochronie?

Zabezpieczeniu podlega znak towarowy w formie:
 • słownej – slogany, wybrane zdania i wyrazy czy dłuższe kompozycje werbalne,
 • graficznej – grafiki, ornamenty, rysunki oraz charakterystyczne połączenia barw,
 • słowno-graficznej – kombinacja elementów słownych i graficznych, prezentacja wizualna sloganu,
 • przestrzennej –- wygląd opakowania czy produktu,
 • dźwiękowej – melodie, utwory czy sygnały dźwiękowe.

Co daje prawo ochronne?

W toku procedury rejestracji znaku towarowego Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polski w Warszawie i/lub Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicane w obrębie wskazanych towarów i usług przyznaje prawo ochronne, legalny chroniony prawnie monopol. Owe prawo ma charakter bezwzględny, jest skuteczne wobec wszystkich uczestników obrotu gospodarczego i musi zostać uszanowane przez wszystkie podmioty biorące w nim udział.

W jakich krajach możliwa jest ochrona znaku towarowego?

Znaki towarowe podlegają ochronie na terytorium Polski oraz państw Unii Europejskiej oraz w ramach procedur międzynarodowych w krajach poza UE.

Jak długo trwa prawo ochronne?

Rejestracja znaków towarowych, uzyskane w jej toku prawo ochronne gwarantuje 10 lat wyłączności. Po zakończeniu tego okresu można przedłużyć ochronę na kolejne dekady.